В памет на моя баща проф. д-р. инж. Андрей Борисов Марков

ЕТ „КРАМ“

30 години качество и опит в производството на вентилационни инсталации

Собственик и създател на фирмата е проф. д-р. инж. Андрей Борисов Марков, който има дългогодишен професионален опит като проектант и научен сътрудник. Работил е в областта на вътрешни инсталации (предимно отоплителни, вентилационни и климатични уредби) в жилищни, обществени и промишлени сгради. Автор е на редица научни трудове и публикации. Нормите за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в сила са съставени под негово ръководство, от колектив в който е и основен автор.

Ръководство на фирмата

  • Инж. Андрей Борисов Марков, който отговаря за консултантската, проучвателната и проектантската дейност, изпитванията и за усъвършенствуване системата за качество.

  • Инж. Борис Андреев Марков, който отговаря за производството, икономическите въпроси, технологичното обезпечаване, оперативното ръководство и приложението на системата за качество и участвува в усъвършенствуването на същата

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

  • ЕТ „КРАМ“ Разполага с необходимата апаратура, стандарти и методики за изпитване в лабораторни условия на произведение съоръжения а също така и за провеждане на изпитвания на място на изградени обекти.

  • Измерванията и обработката на резултатите се извършват от висококвалифицирани специалисти със сериозен опит в експерименталната работа. Повече от 85 % от тази дейност се извършва автоматизирано от записа на директно измерените величини, тяхната обработка и до изчертаване на графиките.

  • За да осигури необходимото качество на произведените съоръжения, които съдържат движещи се части, за нуждите на ЕТ „КРАМ“ бе разработена система, апаратура и необходимия софтуер позволяващи статично и динамично балансиране както на отделно работно колело така и на цялостен възел (работно колело заедно с двигателя, вентилатор като цяло, или друга комплектовка

email: cram_bm@abv.bg