Въздухоразпределителиза равномерно подаване/ изтегляне на въздух

КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/ изтегляне на въздуха, съобразено с конкретните изисквания на възложителя.

Тези съоръжения са предназначени за обществени, промишлени и други обекти при които се изисква:

 • Икономична експлоатация;

 • Избягване на зони на дискомфорт, в следствие на завишена подвижност на въздуха в заетата от хора зона, дори в ниски и с малки размери помещения;

 • Поради липсата на регулиращи органи и подаващи устройства тези въздухоразпределители/ дифузори са особено подходящи за работа в агресивни корозионни условия.

 • Включване на елементите на вентилационната/ климатичната инсталация в архитектурното оформяне на помещението. Дифузорите могат да бъдат боядисани или нарисувани в съответствие с дизайнерските изисквания на възложителя.

 • За разлика от стенните и таванните нагнетателни устройства от които подавания въздух достига в заетата от хора зона след смесването му с въздух от помещението, дифузорите подават въздуха пряко в заетата от хора зона, с ниска начална скорост и ниска турбулентност, като по този начин уредбата обслужва основно тази зона.

Същите се доставят по индивидуално задание, като могат да бъдат изпълнени от стоманена ламарина с прахово покритие по (RAL), антикорозионно или друго защитно покритие, неръждаема стомана и др.

Производствената листа включва:

 • Разпределителни въздухопроводи които осигуряват равномерно разпределяне на въздуха по няколко разклонения;

 • Въздухоразпределителен канал, с множество еднакви решетки подаващи/ изтеглящи зададеното количество въздух;

 • Въздухоразпределителен канал, с надлъжен процеп (шлиц) осигуряващ равномерно подаване/ изтегляне на въздуха по цялата му дължина;

 • Перфориран въздухопровод позволяващ равномерно подаване/ изтегляне на въздуха по дължината му. Перфорацията може да бъде направена с кръгли, квадратни, правоъгълни или овални отвори

Всички описани по-горе съоръжения не се нуждаят от регулиращи органи, извън тези на входа им.

Фирмата разполага със собствен софтуер, позволяващ оразмеряване на изброените по-горе видове дифузори/въздухопроводи.

За целта, в заявката/заданието за тези съоръжения се посочва:

 • Температура и дебит на подавания/изтегления въздух (°C);

 • Надморската височина на мястото (m);

 • Форма на напречното сечение на дифузора кръгло/правоъгълно или друго ;

 • Ограничителни стойности за напречното сечение и конструктивната дължината на съоръжението (m);

 • Дължината на активната/перфорираната му част (m);

 • Ако дифузора има кръгло напречно сечение, се посочва сектора от периметъра зает от активната зона и дали същата е цяла или разделена на части. При наличие на такива се дефинират секторите на отделните активни зони и на разстоянията между тях (виж примера на фиг 7 – αaº ,αbº и βº

 • Ако дифузора има правоъгълно напречно сечение, за всяка от страните му се посочва делът зает от активната/перфорираната зона и разположението и спрямо надлъжните ръбове;

 • Отстояние от подаващото въздух лице на дифузора до контролна точка (C) – съответно контролна зона, на която струята има вече очакваните показатели за извършване своята функция (m);

Примери за приложение на дифузори в промишлени обекти:

Примерна организация на въздухообмена за промишлен обект с отделяне на вредности по-тежки от въздуха. На фиг. 2 и Фиг. 3 са показани подаващия и изтеглящия дифузори. На контролната точка C (lc=4,9 m), средната стойност на скоростта в центъра на струята е ~0,4 m/s.

Въздухопровод/дифузор за равномерно подаване на въздуха през вертикални процепи от схемата на фиг. 1. Дължината на работната част на дифузора L=11 m. Скоростта в центъра на изхода от общо 55-те вертикални процепи е – средно vo=5,2 m/s като отклонението варира от dv1= -5,8 % при най близкото до входа на въздуха в устройството до dv55=3% при най отдалеченото.

Въздухопровод/дифузорен тип за равномерно изтегляне на въздуха през хоризонтални процепи от схемата на фиг. 1. Дължината на работната част на канала е L=11 m. Скоростта на въздуха на входа в общо 11 m хоризонтален процеп е – средна vo=5,6 m/s като отклонението е средно dv= 7,8 %

Дифузор с перфорация с работна дължина L=35 m, за равномерно подаване на въздуха, монтиран в съоръжение за изсушаване на надробен материал. Контролната точка е на разстояние 0,2 m. от перфорираното лице на дифузора. Подавания въздух се подава при T=80 °C със средна скорост vo=3 m/s като отклонението варира от dvн= -23 % за най-близката точка до входа на въздуха в устройството до dvк=14% при най-отдалечената.

Примери за приложение на дифузори в граждански обекти:

Дифузор с перфорация, за равномерно подаване на въздуха в близост от заетата от хора зона и надлъжен процеп/шлиц на тавана за равномерно изтегляне на въздуха от помещението. Осигуреният въздухообмен е ~1000 m3/h. В помещението се поддържат от комфортни до нормални условия, като подвижността на въздуха е v=0,5 m/s до v=0,7 m/s в зависимост от отстоянието до подаващия дифузор.

Примерна организация на подаване на въздух, за граждански обект със сравнително ниска височина. Заетата от хора зона е с h=1,1 m над пода. Перфорираната зона е разделена на две части, като в средата на активното лице е запазен неперфориран участък – На фиг. 8 и Фиг. 9 е показан подаващия дифузор, монтиран на тавана.

Дифузор с перфорация за равномерно подаване на въздух, с дължина на работната зона L=5 m. Същият е монтиран в средата на тавана на помещение с височина 3 m и подава 1700 m3/h. Въздуха е обработен в климатичен агрегат. В заетата от хора зона се поддържат комфортни до нормални условия, като подвижността на въздуха е v=0,2 m/s до v=0,5 m/s в зависимост от отстоянието до подаващия дифузор.